Pravidla FB soutěže Kdy jste byli naposledy v PlzniPodrobná pravidla FB soutěže Kdy jste naposledy byli v Plzni, kterou prostřednictvím své facebookové stránky Visit Plzeň  (dále jen „soutěž“) pořádá organizace Plzeň – TURISMUS, p.o. na území České republiky.

Zkrácené znění pravidel soutěže vyhlášené na FB stránce Visit Plzeň organizací Plzeň – TURISMUS je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Pořadatelem soutěže je Plzeň – TURISMUS, p.o. se sídlem náměstí Republiky 41, 301 00 Plzeň (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).

1. Termín a místo konání soutěže:
a) Soutěž probíhá v termínu od 1. 8. 2020 do 15. 8. 2020 na Facebooku (dále jen „doba konání soutěže“).

2. Soutěžící:

a) Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba užívající Facebook (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže”).
b) Ze soutěže jsou vyloučení organizátoři soutěže, včetně osob jim blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 občanského zákoníku. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.
c) I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru.
d) Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
e) Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

3. Výherce:
a) Výhercem se stane náhodně vybraný soutěžící, který splní podmínky soutěže.

4. Výběr a informování výherce o výhře:
a) Losování ze správných odpovědí proběhne dne 17. 8. 2020.
b) Výherce bude informován v novém příspěvku a v komentáři pod soutěžním příspěvkem vyzván k zaslání adresy v soukromé zprávě.
c) Výhra bude výherci zaslána poštou, pokud se obě strany neodmluví jinak.

5. Specifikace výhry:
1.cena: Pobytový voucher na ubytování v hotelu Vienna House Easy Pilsen (dvě noci pro dvě osoby a až 2 děti se snídaní, 3chodová večeře, láhev sektu na pokoj, welcome drink, dárek pro děti na uvítanou, vstup do fitness zdarma..)
2.cena: pobytový voucher na ubytování v hotelu Ibis (1 noc ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní)
3.cena: Škola čepování piva Plzeňského Prazdroje pro dvě osoby
4. – 5. cena: Rodinné vstupné do Zoo Plzeň v hodnotě 550 korun (2 dospělí a dvě děti)
6. – 8. cena: Rodinné vstupné do DinoParku Plzeň v hodnotě 350 korun (2 dospělí a dvě děti)
9. – 10. cena: Dvě vstupenky na prohlídku pivovaru Plzeňský Prazdroj v hodnotě á 250 korun

 

 

 

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:
a) Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher.
b) Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a Facebookový komentář v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.
c) Soutěžící souhlasí s uveřejněním příspěvků na FB profilu pořadatele.

7. Závěrečná ustanovení
d) Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností FB.
e) Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronické sociální síti FB, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující.
f) Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
g) Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.
h) Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě, doručení e-mailu a FB komentáře).
i) Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.
j) Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.
k) V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
l) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži.
m) Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
n) Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

Plzeň – TURISMUS
V Plzni dne 24. července 2020