Aktivity DMO Plzeň – TURISMUS na rok 2022

Aktivity Plzeň – TURISMUS v roce 2022 stejně jako ve dvou předchozích letech reagují na vývoj situace v cestovním ruchu poznamenaném pandemií Covid-19. Kompletní Akční plán Plzeň – TURISMUS pro rok 2022 najdete zde.Rozvojové aktivity destinace Plzeň pro rok 2022

Koncepční a strategická činnost

V roce 2022 budou zahájeny práce na přípravě Strategie rozvoje cestovního ruchu na období 2024 – 2028, která naváže na aktuálně platnou Strategii rozvoje cestovního ruchu v destinaci Plzeň. Součástí strategie bude samostatná část věnovaná koncepci rozvoje kulturního turismu.

Plzeň – TURISMUS získala v červnu 2022 recertifikaci oblastní destinace v rámci systému kategorizace organizací destinačního managementu.

V oblasti sběru dat Plzeň – TURISMUS realizuje analýzu návštěvnosti destinace za pomoci geolokačních dat mobilních operátorů minimálně v období hlavní turistické sezony. Od června do září probíhá sběr návštěvnických dat prostřednictvím dotazníků v obou pobočkách TIC, v turistických cílech, online na webu www.visitplzen.eu i prostřednictvím mobilní aplikace SmartGuide. Pro účel zpracování koncepce navigačního systému bude zpracována analýza pohybu návštěvníků v centrální oblasti Plzně prostřednictvím tzv. „heat map“.

3k Platforma cestovního ruchu

Plzeň – TURISMUS bude pokračovat v modelu setkávání s partnery v destinaci živě i online k řešeným aktivitám a projektům. Setkání pracovních skupin se budou realizovat minimálně jednou za 3 měsíce, případně dle potřeby. Setkání aktérů cestovního ruchu v destinace se uskuteční v říjnu 2022. Členové 3K platformy budou spolupracovat na realizaci společných projektů (Industry Open, Plzeňské hotelové noci, SmartGuide a další).

Ve spolupráci s provozovateli turistických cílů proběhne před začátkem hlavní turistické sezony odborné školení pro průvodce, které přispěje k dlouhodobému zkvalitňování průvodcovských služeb v destinaci. Pro členy 3K platformy budou v průběhu roku připraveny další vzdělávací akce.

Turistická informační centra

V roce 2022 budou obě pobočky Turistického informačního centra poskytovat návštěvníkům informační servis nejen pro destinace, ale pro celý region. Plzeň – TURISMUS bude skrz informační centra zajišťovat komentované prohlídky města pro skupiny i jednotlivce, včetně komentovaných prohlídek partnerských turistických cílů (katedrála sv. Bartoloměje, Velká synagoga).

Adolf Loos Plzeň

V průběhu roku 2022 bude rozšířena nabídka prohlídkových tras Adolf Loos Plzeň o nově zrekonstruovanou Semlerovu rezidenci, kterou spravuje Západočeská galerie v Plzni. Plzeň – TURISMUS připraví také kulturní program v plzeňských Loosových interiérech. V roce 2022 budou dokončeny práce na 2. etapě rekonstrukce bytu Krausových v Bendově 10.

Industry Open

V návaznosti na dlouhodobý cíl rozvoje potenciálu industriálního turismu v destinaci budou realizovány aktivity pod jednotnou značkou Industry Open. Ve spolupráci s partnerskými industriálními turistickými cíli bude rozvíjena stávající industriální stezka. Plánování je zlepšení označení pravidelně otevřených turistických cílů a tvorba nových tiskovin.

Patton Memorial Pilsen

Prostřednictvím Patton Memorial Pilsen, Adolf Loos Plzeň a aktivit navázaných na jejich činnost rozvíjí Plzeň – TURISMUS téma paměťového turismu v destinaci. V letošním roce bude vyhodnocena žádost o zápis Patton Memorial Pilsen do centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR. Muzeum se stane členem Asociace muzeí a galerií a bude tak více známé laické i odborné veřejnosti nejen v ČR. V průběhu roku bude finalizován projekt návrhu expozice pro nové prostory muzea, které vzniknou po plánované rekonstrukci domu na Klatovské třídě 19. Kromě standardního provozu se muzeum aktivně zapojí do realizace Slavností svobody pořádaných městem Plzní.

Marketingové aktivity Plzeň – TURISMUS

Destinační marketing

Plzeň – TURISMUS bude v roce 2022 věnovat pozornost optimalizaci značky destinace. Bude vytvořen Brand manuál organizace, který stanoví pravidla pro užívání značek Visit Plzeň a Plzeň – TURISMUS.

V souvislosti s rozšířením nabízených služeb pro partnery i koncové zákazníky bude aktualizován B2B katalog s kompletním přehledem poskytovaných služeb. Bude pokračovat příprava a uvedení produktových řad suvenýrů. V průběhu roku bude pokračovat implementace nového e-shopu, dojde k vytvoření přívětivějšího prostředí pro koncového klienta s rozšířením nabídky e-shopu i možností platby a dopravy. Ediční činnost se bude soustředit zejména na revizi a dotisk stávajících žádaných tiskovin. Produktové tiskoviny budou rozšířeny o novou mapu k projektu Industry Open a aktualizovanou brožuru Adolf Loos Plzeň.

Komunikační aktivity

Hlavní destinační kampaň pro rok 2022 bude klást důraz na oslovení domácích návštěvníků, zejména z okolních krajů a Prahy. Dílčí kampaně budou věnovány projektům Plzeňské hotelové noci a Léto na pivě, jejichž cílem je podpora ubytovatelů, gastroprovozů i turistických cílů v destinaci.

V roce 2022 je plánováno vytvoření nového propagačního videospotu destinace v několika variantách. V průběhu roku bude taktéž výrazně doplněna fotobanka organizace.

Ve spolupráci se zahraničními zastoupeními agentury CzechTourism bude zajištěna prezentace destinace ve formě press tripů a na prezentačních akcích a veletrzích.

Plzeň – TURISMUS bude prezentovat turisticky relevantní akce v destinaci prostřednictvím kalendáře akcí na webu www.visitplzen.eu, www.industryopen.cz a www.plzenprodeti.cz, sociálních sítích a newsletterů a distribuce tiskovin. Širší marketingová spolupráce bude probíhat na klíčových událostech, jako jsou Slavnosti svobody nebo Oslavy vzniku Československa.

Přehled schůzek

Zápisy ze schůzek jsou zasílány účastníkům a na vyžádání (kontakt: gaierovaa@plzen.eu).

  • 26. 1. Úvodní schůzka pracovního týmu ke Koncepci turistického informačního a orientačního systému v centrální oblasti Plzně
  • 27. 1. Online schůzka k průběžné evaluaci projektu Plzeňské hotelové noci
  • 16. 2. Setkání pracovní skupiny v rámci projektu ArcheoDanube
  • 23. 2. Online setkání s hotely ke společné nabídce Plzně v rámci předsednictví ČR v Radě EU
  • 16. 3. Setkání turistických cílů destinace Plzeň – plán pro nadcházející turistickou sezónu, aplikace SmartGuide
  • 28. 4. Evaluační setkání k projektu Plzeňské hotelové noci